Ochrona danych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

kontakt:
e-mail: iodo@fundacja.walbrzych.pl
tel. 74 842 45 06 w. 380/    789 978 191

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dla pacjentów  (art. 13, 14 RODO)  (art. 6 i 9 RODO)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnicza Fundacja Ochrony Zdrowia w Wałbrzychu prowadząca zakład leczniczy Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczy przy Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia ul. Matejki 5a, 58-300 Wałbrzych

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iodo@fundacja.walbrzych.pl, tel. 74 842 45 06 w. 380,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres określony przepisami prawa dotyczącymi przechowywania dokumentacji medycznej,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

 

Klauzula informacyjna dla pracowników (art. 13, 14 RODO)  (art. 6 i 9 RODO)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnicza Fundacja Ochrony Zdrowia w Wałbrzychu prowadząca zakład leczniczy Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczy przy Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia

ul. Matejki 5a, 58-300 Wałbrzych

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iodo@fundacja.walbrzych.pl, tel. 74 842 45 06 w.380,

3) celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na na przekazanie danych innym podmiotom

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora monitoring systemów informatycznych, wewnętrzna identyfikacja wizualna pracowników, stosowanie systemu kontroli dostępu

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą

•             Medycyna pracy

•             Pakiet socjalny (np. programy emerytalne, ubezpieczenia grupowe)

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na podstawie Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

 

Klauzula informacyjna dla umów cywilnoprawnych (art. 13, 14 RODO)  (art. 6 i 9 RODO)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnicza Fundacja Ochrony Zdrowia w Wałbrzychu prowadząca zakład leczniczy Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczy przy Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia

ul. Matejki 5a, 58-300 Wałbrzych

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iodo@fundacja.walbrzych.pl, tel. 74 842 45 06 w.380

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub

•             Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego)

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów (art. 13, 14 RODO)  (art. 6 i 9 RODO)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnicza Fundacja Ochrony Zdrowia w Wałbrzychu prowadząca zakład leczniczy Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczy przy Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia

ul. Matejki 5a, 58-300 Wałbrzych

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iodo@fundacja.walbrzych.pl, tel. 74 842 45 06 w.380

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub

             Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego)

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

 

Klauzula informacyjna dla praktykantów, stażystów, wolontariuszy (art. 13, 14 RODO)  (art. 6 i 9 RODO)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnicza Fundacja Ochrony Zdrowia w Wałbrzychu prowadząca zakład leczniczy Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczy przy Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia

ul. Matejki 5a, 58-300 Wałbrzych

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iodo@fundacja.walbrzych.pl, tel. 74 842 45 06 w.380

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wolontariatu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz partnerzy akcji charytatywnej

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora

 

Klauzula informacyjna dla darczyńców/ obdarowanych (art. 13, 14 RODO)  (art. 6 i 9 RODO)

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnicza Fundacja Ochrony Zdrowia w Wałbrzychu prowadząca zakład leczniczy Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczy przy Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia

ul. Matejki 5a, 58-300 Wałbrzych

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iodo@fundacja.walbrzych.pl, tel. 74 842 45 06 w.380

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych fundacji oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach fundacji oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) kategoria danych osobowych: dane wrażliwe/niewrażliwe

5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu

8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

 Klauzula informacyjna dla zbioru rejestr korespondencji (art. 13, 14 RODO)  (art. 6 i 9 RODO)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Górnicza Fundacja Ochrony Zdrowia w Wałbrzychu prowadząca zakład leczniczy Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczy przy Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia

ul. Matejki 5a, 58-300 Wałbrzych

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iodo@fundacja.walbrzych.pl, tel. 74 842 45 06 w.380

3) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu w którym zostały podane i w celu prowadzenia rejestru poczty wychodzącej i przychodzącej.

4) Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

5) Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji celu w którym zostały podane.

Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczy Przy Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia

ul. Matejki 5a, 58-300 Wałbrzych

Rejestracja tel. 74 842 45 06
tel. 74 842 98 14
w godz. 08.00-18.00

Medycyna Pracy tel. 74 664 71 65
kom. 574 676 184
w godz. 08.00-11.00

Rehabilitacja tel. 74 664 71 67

e-mail: odl-gfoz@ng.pl
e-mail: rejestracja@fundacja.walbrzych.pl

©2013 Górnicza Fundacja Ochrony Zdrowia
www.reklama-walbrzych.pl